ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   

O8 Q&A

รายละเอียด

Q&A ถาม-ตอบ

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
• สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

 1.ถาม ใบปพ. 1 หายต้องทำอย่างไรบ้าง

    ตอบ เตรียมเอกสารต่อไปนี้แล้วมาเขียนคำร้องด้วยตนเองที่ห้องงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
1.ใบแจ้งความเอกสารหาย แต่ถ้าเอกสารชำรุดให้นำมาแสดง โรงเรียนจะออกเอกสารให้ใหม่
2.รูปถ่ายขนาด 3×4 ซม. 2 รูป (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่ติดเครื่องหมายใดๆ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องได้ภายใน 3 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ


2. ถาม การขอใบรับรองผลการเรียน ปพ. 7 ต/ป หรือ ปพ.1 ต/ป (5 ภาคเรียน) ต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ 1. เตรียมรูปถ่ายนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 3×4 ซม. 1 รูป
        2. นักเรียนมาเขียนคำร้องด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด ด้วยตัวบรรจงและชัดเจน
        3. รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องแล้ว 3 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ


 

3.ถาม การสมัครเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ โรงเรียนจะรับสมัครนักเรียนระดับระดับชั้นม.1 และม. 4 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการพร้อมกันทั่วประเทศ ประมาณช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ติดตามสอบถามได้ที่ http://www.bkschool.ac.th เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 055-298427
เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและมอบตัว
1.ปพ.1
2.รูปถ่ายนักเรียนขนาด 3×4 ซม. 3 รูป
3.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน / บิดา/มารดา
4.สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน/บิดา/มารดา
5.สำเนาสูติบัตรของนักเรียน


 4.ถาม หากนักเรียนมีความประสงค์ที่จะขอย้ายมาเรียนที่โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมจะต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ ให้นักเรียนและผู้ปกครองมาติดต่อโดยตรงที่ห้องงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
โดยนำสำเนาปพ. 1 หรือ ปพ.6 (สมุดประจำตัวนักเรียน) มาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป


 5.ถาม ผู้ปกครองต้องการทราบผลการเรียนของนักเรียนต้องทำอย่างไร

ตอบ โรงเรียนจะประกาศผลการเรียนของนักเรียนและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนของนักเรียนได้จาก
1.สมุดประจำตัวนักเรียน
2.ทางออนไลน์ในระบบ SGS (โรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนทราบว่าช่วงวันและเวลาใดบ้าง)
3.ประกาศที่หน้าห้องวิชาการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
4.สอบถามด้วยตนเองจากงานทะเบียนวัดผลและครูที่ปรึกษาโดยตรงได้ทุกวันทำการ


6.ถาม การแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส มผ ต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ 1.นักเรียนมารับแบบคำร้องขอสอบแก้ตัวที่ห้องงานทะเบียนวัดผลและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น วิชาอะไร หน่วยกิตเท่าไร ครูประจำวิชาคือ
        2. นำใบคำร้องไปติดต่อครูที่ปรึกษาเพื่อให้ครูที่ปรึกษารับทราบการสอบแก้ตัวของนักเรียน
        3. นำใบคำร้องกลับมาส่งที่งานวัดผลเพื่อขออนุมัติคำร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียนและดำเนินการตามขั้นตอน
        4. นักเรียนรับใบแจ้งการสอบแก้ตัวจากงานวัดผลไปติดต่อขอสอบแก้ตัวกับครูประจำวิชาที่นักเรียนมีผลการเรียน 0 ร มส มผ เมื่อสอบแก้ตัวเรียบร้อยแล้ว นำส่งครูที่ปรึกษารับทราบและนักเรียนรับใบคำร้องกลับมาส่งที่งานวัดผล
        5. ครูประจำวิชารายงานผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ ที่งานวัดผล
        6. ติดตามผลการสอบแก้ตัวที่งานวัดผล ถ้าไม่ผ่านต้องยื่นคำร้องเพื่อสอบแก้ตัวในครั้งที่ 2 และดำเนินการตามขั้นตอนเดิมข้างต้น

หมายเหตุ หากนักเรียนสอบแก้ตัวไม่ผ่านทั้ง 2 ครั้ง นักเรียนจะต้องเรียนซ้ำในรายวิชานั้น ๆ หรือเรียนซ้ำชั้นแล้วแต่กรณี ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาที่กำหนด


7. ถาม ค่าใช้จ่ายในการศึกษามีอะไรบ้าง
ตอบ เงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ 1,000 บาท ค่าประกันอุบัติเหตุ 310 บาท


8. ถาม การขอใช้สถานที่ หรือทรัพย์สินของโรงเรียนต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ 1. ทำหนังสือแจ้งขอใช้อาคารสถานที่หรือทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
        2. มาติดต่อกับหัวหน้างานอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
        3. รับและกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอใช้อาคารสถานที่ หรือยืมทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
        4. หัวหน้างานอาคารสถานที่พิจารณาและขออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม


9. ถาม หากนักเรียนประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยในโรงเรียน โรงเรียนจะดำเนินการอย่างไร
ตอบ งานอนามัยโรงเรียนจะดูแลและปฐมพยาบาลนักเรียนในเบื้องต้น หากพิจารณาว่าจำเป็นจะต้องส่งต่อก็จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน หรือโรงพยาบาลอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลเอกชนที่นักเรียนทำประกันอุบัติเหตุไว้ และแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบ


9. ถาม การขอความอนุเคราะห์ข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาไปช่วยปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ ทำหนังสือแจ้งถึงผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาอนุญาต

 

 

คลิกที่รูปเพื่อตั้งคำถาม

 

กลับหน้าหลัก