ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   

คณะกรรมการสถานศึกษา

รายละเอียด

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
ตามคำสั่งแต่งตั้ง สพม.39 ที่ 90/2563  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 คำสั่งแต่งตั้ง สพม.39 ที่ 32/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และคำสั่งแต่งตั้ง สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ที่ 324/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทดแทนตำแหน่งเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564

 ลำดับ  ชื่อ  สกุล  ตำแหน่ง
1 นายจรวย ดีแล้ว  ประธานคณะกรรมการ
2 นางอัญชลีพร โมรา ผู้แทนผู้ปกครอง
3 นางธิติมา วุฒิเนตรเนติรักษ์ ผู้แทนครู
4 นางสาวมณินทรา อินทะ ผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายมาลัย หุ่นทอง ผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นางสาวพิมพ์ใจ แจ่มฉาย ผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระครูพิทักษ์ชัยสิทธิ์   ผู้แทนองค์กรศาสนา
8 พระครูวิริยะธรรมนิมิต   ผู้แทนองค์กรศาสนา
9 นายอนุชิต  โมลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นายประจักษ์ ไทรนนทรีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นายมาโนช ช่างพินิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายประยุทธ เผือกพ่วง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นายสมพงษ์ แร้งเกี้ยว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นางสาวจิราภรณ์  เอมเอี่ยม กรรมการและเลขานุการ

ข้อมูล ณ 29 ต.ค. 64 นางสาวจิรพรรณ พรมสงฆ์

   

สาระความรู้