ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

Login Form  

   

giWeather  

giweather joomla module
   

งานประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของโรงเรียน
ถวายพระพรองค์ภา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม รับรายงานตัว วันที่ 1 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ส่งเอกสารมอบตัว วันที่ 11 - 29 มีนาคม 2566 และเปิดเรียน วันที่ 15 พฤษภาม 2566

เอกสารใบมอบตัว
   

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ /เป้าหมาย

รายละเอียด
แนวทางในการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ.2565)
 
   
 

ภายในปี 2566 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมจะเป็นมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

   
   
  1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2)  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  3)  จัดหาแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน   
  4)  ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
   
  1)  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2)  ครูมีคุณภาพเป็นครูยุคใหม่ ที่เป็นครูมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  3)  โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
  4)  การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการกระจายอำนาจ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  5)  โรงเรียนมีการพัฒนาตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
        
   
  1)  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  2)  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปลอดจากสิ่งเสพติด
  3)  ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
  4)  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
   
   
  1) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2)  ครูมีการจัดการความรู้อย่างหลากหลาย
  3)  ศักยภาพด้านการบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
  4)  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 
5)  ชุมชนและโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคน
   

สาระความรู้