ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 88 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

Login Form  

   

giWeather  

giweather joomla module
   

งานประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของโรงเรียน
ถวายพระพรองค์ภา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม รับรายงานตัว วันที่ 1 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ส่งเอกสารมอบตัว วันที่ 11 - 29 มีนาคม 2566 และเปิดเรียน วันที่ 15 พฤษภาม 2566

เอกสารใบมอบตัว
   

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ /เป้าหมาย

รายละเอียด
แนวทางในการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ.2565)
 
   
 

ภายในปี 2566 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมจะเป็นมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

   
   
  1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2)  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  3)  จัดหาแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน   
  4)  ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
   
  1)  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2)  ครูมีคุณภาพเป็นครูยุคใหม่ ที่เป็นครูมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  3)  โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
  4)  การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการกระจายอำนาจ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  5)  โรงเรียนมีการพัฒนาตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
        
   
  1)  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  2)  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปลอดจากสิ่งเสพติด
  3)  ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
  4)  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
   
   
  1) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2)  ครูมีการจัดการความรู้อย่างหลากหลาย
  3)  ศักยภาพด้านการบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
  4)  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 
5)  ชุมชนและโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคน
   

สาระความรู้