ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
O1 โครงสร้างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 57
O2 ข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 60
O3 อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 58
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย Super User 68
O5 ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย Super User 62
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 56
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 61
O8 Q&A เขียนโดย Super User 53
O9 Social Network เขียนโดย Super User 57
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล เขียนโดย Super User 58
O11 แผนดําเนินงานและการใช้ งบประมาณประจําปี เขียนโดย Super User 60
O12 รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินงานและการใช้ งบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 57
O13 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี เขียนโดย Super User 53
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 65
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 55
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Super User 71
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Super User 64
O18 E–Service เขียนโดย Super User 73
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 55
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 60
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน เขียนโดย Super User 48
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปี เขียนโดย Super User 55
O23 นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 251
O24 การดําเนินการตาม นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 49
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 67
O26 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี เขียนโดย Super User 77
O27 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 104
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 54
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 57
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 59
O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย Super User 60
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เขียนโดย Super User 62
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy เขียนโดย Super User 57
O34 การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี เขียนโดย Super User 55
O35 การดําเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 53
O36 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต เขียนโดย Super User 54
O37 รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินการป้องกัน การทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 68
O38 รายงานผลการดําเนินการ ป้องกันการทุจริตประจําปี เขียนโดย Super User 71
O39 ประมวลจริยธรรมสําหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เขียนโดย Super User 54
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม เขียนโดย Super User 55
O41 การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ เขียนโดย Super User 55
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน เขียนโดย Super User 83
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 63