ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
O1 โครงสร้างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 1318
O2 ข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 1326
O3 อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 1209
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย Super User 22026
O5 ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย Super User 1214
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 15218
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 1229
O8 Q&A เขียนโดย Super User 1210
O9 Social Network เขียนโดย Super User 2409
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล เขียนโดย Super User 2738
O11 แผนดําเนินงานและการใช้ งบประมาณประจําปี เขียนโดย Super User 1214
O12 รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินงานและการใช้ งบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 1202
O13 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี เขียนโดย Super User 1205
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 1210
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 1204
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Super User 1220
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Super User 3129
O18 E–Service เขียนโดย Super User 8995
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 1205
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 2589
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน เขียนโดย Super User 1198
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปี เขียนโดย Super User 1204
O23 นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 1536
O24 การดําเนินการตาม นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 1197
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 1212
O26 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี เขียนโดย Super User 1225
O27 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 1253
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 1201
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 1203
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 1205
O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย Super User 1206
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เขียนโดย Super User 1894
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy เขียนโดย Super User 1200
O34 การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี เขียนโดย Super User 1236
O35 การดําเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 1192
O36 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต เขียนโดย Super User 1199
O37 รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินการป้องกัน การทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 1217
O38 รายงานผลการดําเนินการ ป้องกันการทุจริตประจําปี เขียนโดย Super User 1217
O39 ประมวลจริยธรรมสําหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เขียนโดย Super User 1201
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม เขียนโดย Super User 1205
O41 การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ เขียนโดย Super User 1201
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน เขียนโดย Super User 1234
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 1209