ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
EIT2024 (2)

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 321 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

Login Form  

   

giWeather  

giweather joomla module
   

งานประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของโรงเรียน
ถวายพระพรองค์ภา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม รับรายงานตัว วันที่ 1 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ส่งเอกสารมอบตัว วันที่ 11 - 29 มีนาคม 2566 และเปิดเรียน วันที่ 15 พฤษภาม 2566

เอกสารใบมอบตัว
   

ประวัติโรงเรียน

รายละเอียด
ประวัติความเป็นมา

          ปีการศึกษา 2530
     ประชาชนชาวตำบลบ้านกร่างและตำบลใกล้เคียง โดยการนำของ กำนันยนต์ เนียมหอม และนายสิทธิกุล นึกงาม อาจารย์ 2 โรงเรียนจ่านกร้องได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลบ้านกร่าง ไปตามลำดับขั้นจนได้รับอนุมัติ เป็นหน่วยการเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนจ่านกร้อง และได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นที่เรียนชั่วคราว
 

             ปีการศึกษา 2531     กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนจ่านกร้องและต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ จัดตั้งเป็น  "โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม"   เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2532   โดยแต่งตั้งให้นายสงวน  คงชู ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง เป็นผู้บริหารโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  และนายสงวน  คงชู มอบหมายให้ นายสิทธิกุล  นึกงาม ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหาร โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 


      30 มิถุนายน 2532    กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้นายองอาจ  สุขแสงสุวรรณ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านกร่าง วิทยาคม  ซึ่งยังใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) เป็นสถานที่เรียนจนกระทั่งวันที่ 22 ธันวาคม 2533 จึงย้ายมาที่ตั้งของโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมในปัจจุบัน

   


         
ปีการศึกษา 2532
    โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณ  ค่าก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ชค104  และอาคารประกอบ  จำนวน 4 รายการ ในวงเงิน 853,000 บาท

          ปีการศึกษา 2533    โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณ  ค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล.  จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 3,070,000บาท

          ปีการศึกษา 2535    โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณ  ค่าก่อสร้างอาคารฝึกงาน 102/27  จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 1,701,000 บาท

   

 

          ปีการศึกษา 2536    โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณ  ค่าก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)  จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 8,216,000 บาท

          ปีการศึกษา 2537    โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณ  ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหารหอประชุม จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 4,096,000  บาท

          ปีการศึกษา 2540    โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณ  ค่าก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)  จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 8,462,000 บาท

          ปีการศึกษา 2537    กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

           5 พฤศจิกายน 2540    กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ นายองอาจ สุขแสงสุวรรณ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา โดยย้ายและแต่งตั้งให้นายถวิล ศรีวิชัย มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม แทนในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540
           29 มกราคม 2550   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ นายถวิล ศรีวิชัย ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ และนายชนะ สุ่มมาตย์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม แทนในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2550

            1 กรกฎาคม 2552   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ นายชนะ สุ่มมาตย์ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 และนางสาวอรุณศรี เงินเสือ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม แทน ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

            15 พฤศจิกายน 2554   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม และนายอมร อ่อนสี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม แทน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 2556

            ปี พุทธศักราช 2556   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ นายอมร   อ่อนสี ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา และนายสมาน สารีคำ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม แทน ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 - 2559

            ปี พุทธศักราช 2559   นายสมาน สารีคำ  เกษียณอายุราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ นายชัยลักษณ์ รักษา  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม แทน ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 -ปัจจุบัน 

ที่ตั้ง/เนื้อที่
              ที่ตั้ง       170 หมู่ 5 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
              เนื้อที่      โรงเรียนมีเนื้อที่ 49 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา


 คำขวัญ/ สัญลักษณ์/ อักษรย่อ
            
               คำขวัญ       "เรียนดี คุณธรรมเด่น เป็นผู้มีพลัง มุ่งหวังอาชีพ"

               สัญลักษณ์      พระขาวชัยสิทธิ์ และ ตำหนักพระยายมราช               
                                                     

                อักษรย่อ      " บ.ว."


 
สีประจำโรงเรียน
            ชมพู - ม่วง 

                 ชมพู หมายถึง ความรัก ความผูกพันของทุกคนที่มีต่อกันต่อสถาบันและชุมชน
                 ม่วง หมายถึง จิตใจที่หนักแน่น อดทน และกล้าหาญของทุก ๆ คน


 
เพลงประจำโรงเรียน 
                                                                         เพลงมาร์ชบ้านกร่างวิทยาคม
                 คำร้อง/ทำนองโดย อ.ภูวนาจ เกลาพิมาย   

        บ้านกร่างวิทยาคมดีสมคำลือเลี่องดังกล่าวขาน สถาบันให้การศึกษา
มุ่งส่งเสริมสร้างสรรปัญญา เยาวชนพัฒนาก้าวหน้าไกล
        ชมพู-ม่วงโชติช่วงในดวงจิต พระขาวชัยสิทธิ์สถิตสดใส
ตำหนักพระยายมราชอำไพ บ่งบอกไว้สัญลักษณ์ประจักษ์ตา
        เรียนดี มีวินัย  เกียรติก้องไกลมุ่งมั่นหมั่นศึกษา
คุณธรรมเด่น งามจริยะ ปิยะวาจา สืบทอดมาศักดิ์ศรีเราตราบเท่านาน
         เป็นผู้มีพลังทั้งกล้าแกร่ง การกีฬาเข้มแข็งสมัครสมาน
มุ่งหวังมีอาชีพการงาน วางรากฐานอนาคตสุกสดใส
        เทิดทูนชาติ ศาสนา มหากษัตริย์ เกียรติประวัติดั่งดวงแก้วสว่างไสว
ชื่อ บ.ว. เลื่องลือระบือไกล ขจรขจายเฟื้องฟุ้งรุ่งเรือง

 

   

สาระความรู้