ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายละเอียด

• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

- ประจำปีงบประมาณ 2564 มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จำนวน 15 โครงการ 130 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 85 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และร้อยละ 15 ที่ไม่สามารถดำเนินการได้