ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

รายละเอียด

ข้อมูลผู้บริหารปัจจุบัน

 

นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
โทรศัพท์ 094-7956244 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
ลำดับ
รายนาม
ตำแหน่ง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายองอาจ สุขแสงสุวรรณ
ครูใหญ่ พ.ศ.2532-2540
2.  นายถวิล ศรีวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ.2540-2550
3. นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2550-2552
4. นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2552-2554
5. นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2554-2556
6. นายสมาน สารีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2556-2559
7. นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2560-2563
8. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2563-2564
9. นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2564-

 

16033422156056 
นางสาวอาทิตยา ช้างแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
โทรศัพท์ 086-4456161 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.